Informácie o spracovaní osobných údajov

Medaprex SK s.r.o.

IČ 35961350
DIČ: SK 2022087056
so sídlom Vápenka 15, 841 07 Bratislava, zapísanej v obchodnom registri vedenom okresným súdom v Bratislave, pod sp 38061 / B Číslo dožiadania: el-180280/2020 / B

1. ÚVOD

1.1 Tento dokument vyhotovila Medaprex SK s.r.o. (ďalej len "Medaprex") na účely splnenia povinností informovať zákazníkov ako subjekty osobných údajov o okolnostiach spracovania ich osobných údajov v rámci poskytovania kozmetických prípravkov a doplnkov stravy, obchodných oznámení a marketingu v zmysle čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady ( EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (tzv. Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, ďalej len "Nariadenie").

1.2 Tento dokument sa vzťahuje na všetky osoby, ktoré komunikujú so zamestnancami Medaprex za účelom dodania ponúkaného tovaru alebo služby alebo objednávajú tovar Medaprex (ďalej len "Zákazníci"). Medaprex je ako správca osobných údajov povinná zabezpečiť, aby všetci zákazníci mali možnosť sa s obsahom dokumentu zoznámiť a poskytnúť im k nemu ďalšie informácie potrebné k plnému porozumeniu.

2. INFORMÁCIE PODĽA ČL. 13 NARIADENIE

2.1 V súlade s čl. 13 Nariadenie poskytuje Medaprex ako správcu osobných údajov jednotlivým subjektom osobných údajov - zákazníkom - informácie o spracovaní ich osobných údajov.

2.2 V rozsahu informácie o

 • kontaktných údajoch správcu osobných údajov
 • účelu spracovania a právnom základe, na ktorom je spracovanie založené
 • kategóriách dotknutých osobných údajov
 • príjemcoch alebo kategóriách príjemcov osobných údajov
 • prenose osobných údajov do tretej krajiny mimo EÚ alebo medzinárodnej organizácii
 • dobe uloženia osobných údajov alebo kritériách pre jej určenie

sú informácie poskytnuté vo vzťahu k jednotlivým účelom spracovania v Prílohe č. 1 tohto dokumentu.

2.3 Vo vzťahu k účelom spracovania, založeným na právnom predpise, pre splnenie zmluvy alebo na výkone oprávnených záujmov Medaprex je poskytnutie osobných údajov zákazníkom povinné, a v prípade jeho odmietnutia nemôže Medaprex poskytnúť zákazníkovi ponúkané prípravky.

2.4 Poučenie o právach zákazníka týkajúcich sa ochrany osobných údajov:

2.4.1 Právo na prístup k osobným údajom

Zákazník má právo po Medaprex požadovať, aby mu poskytla prístup k jeho osobným údajom spracovávaným v zmysle tohto dokumentu vo forme výpisu všetkých spracúvaných osobných údajov vo vzťahu k jednotlivým účelom spracovania. Zákazník je tiež oprávnený požadovať informácie o spracovateľoch, spracovávajúcich na základe dohody s Medaprex jeho osobné údaje.

2.4.2 Právo na vysvetlenie a opravu osobných údajov

V prípade, že sa zákazník domnieva, že Medaprex jeho osobné údaje spracováva v rozpore s týmto dokumentom (najmä s účelmi a právnymi základmi tu identifikovanými) alebo s právnymi predpismi, je oprávnený na Medaprex požadovať vysvetlenie a zjednanie nápravy. Ak spracováva Medaprex nepresné osobné údaje zákazníka, je zákazník oprávnený požadovať ich opravu.

2.4.3 Právo na vymazanie osobných údajov

Zákazník je oprávnený požadovať na Medaprex vymazanie jeho osobných údajov, ak tieto osobné údaje prestali byť potrebné pre vymedzené účely spracovania, zákazník odvolal svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (ak bol predtým udelený) a pre toto spracovanie neexistuje žiadny iný dôvod, alebo kedy zákazník vzniesol námietky proti spracovaniu osobných údajov a neexistujú žiadne prevažujúce dôvody pre spracovanie.

2.4.4 Právo na obmedzenie spracovania

Zákazník je oprávnený požadovať od Medaprex obmedzenia spracovania osobných údajov v nasledujúcich prípadoch:

 • zákazník popiera presnosť spracovávaných osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby Medaprex mohla presnosť spracúvaných údajov overiť,
 • spracovanie osobných údajov je podľa zákazníka nezákonné a tento odmieta vymazať osobné údaje,
 • Medaprex osobné údaje nepotrebuje pre stanovené účely spracovania, ale zákazník ich požaduje pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

S osobnými údajmi, vo vzťahu ku ktorým sa žiada právo na obmedzenie spracovania, nebude s výnimkou ich prostého uloženia až do splnenia účelu obmedzenia vykonávaná žiadna operácia spracovania, ibaže bol k takémuto spracovaniu zákazníkom udelený súhlas, alebo je takého spracovanie potrebné z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov alebo pre ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, prípadne z dôvodu iného dôležitého záujmu Európskej Únie alebo Českej republiky.

2.4.5 Právo na námietku proti spracovaniu osobných údajov

V prípade spracovania osobných údajov nevyhnutných pre plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo na účely oprávnených záujmov Medaprex, je zákazník oprávnený namietať proti spracovaniu jeho osobných údajov, ak zároveň uvedie dôvody, týkajúce sa jeho konkrétnej situácie. Medaprex je na základe námietky povinná spracovanie údajov ukončiť, s výnimkou, že preukáže, že dôvod spracovania spočíva v ochrane jej záujmov a prevažuje nad záujmami a slobodami zákazníka.

2.4.6 Právo na prenos osobných údajov

S ohľadom na to, že v rámci spracovania osobných údajov zákazníka zo strany Medaprex sú splnené podmienky pre prenosnosť osobných údajov v zmysle čl. 20 Nariadenie (spracovanie vykonávané na základe súhlasu a z dôvodu plnenia zmluvných povinností), môže zákazník odovzdať poskytnuté osobné údaje inému správcovi. Ak je to technicky možné Medaprex odovzdá osobné údaje zákazníka priamo správcovi.

2.4.7 Právo na podanie sťažnosti

V prípade podozrenia, že Medaprex spracováva osobné údaje zákazníka v rozpore s právnymi predpismi alebo týmto dokumentom, alebo ak Medaprex nevyhovie niektorému z uvedených požiadaviek zákazníka, je zákazník oprávnený podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov (www.uoou. cz).

2.5 Informácie o podmienkach spracovania osobných údajov zákazníkov

2.5.1 Medaprex je oprávnená spracovávať osobné údaje zákazníkov manuálne alebo automatizovane prostredníctvom svojich oprávnených zamestnancov alebo prostredníctvom špecializovaného poskytovateľa, nachádzajúceho sa v postavení spracovateľa osobných údajov (najmä. poskytovatelia informačných systémov, používaných na spracovanie osobných údajov, ktorí majú prístup k príslušným databázam v rámci servisnej činnosti). Osobné údaje sú spracovávané vo forme listinnej s obmedzeným prístupom tretích osôb a vo forme elektronických databáz na zabezpečených dátových úložiskách Medaprex.

2.5.2 Medaprex zabezpečuje spracovávané osobné údaje pomocou organizačných, fyzických a softvérových prostriedkov zabezpečenia, najmä prostredníctvom nastavenia prístupových práv zamestnancov k príslušným informačným systémom, fyzickým zabezpečením priestorov Medaprex a dátových nosičov a prostriedky softvérovej ​​ochrany pred neoprávneným prístupom k dátam prostredníctvom siete internet. Všetky servery a dátové úložiská, používané na spracovanie osobných údajov, sú vo vlastníctve Medaprex a nachádzajú sa v jej priestoroch.

2.5.3 Pri spracovaní osobných údajov zákazníkov dochádza automatizovanému rozhodovaniu a na profilovaniu zákazníka.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 V prípade, že Medaprex začne spracovávať osobné údaje zákazníka k iným účelom a iným spôsobom, než aké vyplývajú z tohto dokumentu a ktoré pod tento dokument nespadajú, je povinná o takomto spracovaní zákazníka informovať v rozsahu podľa tohto dokumentu, a ak nie je daný iný právny základ takéhoto spracovania, je povinná k takémuto spracovaniu získať súhlas zákazníka.

3.2 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dokumentu je Príloha č. 1 - Informácie o účeloch spracúvania osobných údajov.

3.3 Tento dokument je každému zákazníkovi poskytnutý spôsobom, umožňujúcim dôkladné zoznámenie sa s jeho obsahom, a jeho znenie je zákazníkom nepretržite prístupné na internetových stránkach Medaprex.

Prečo nakúpiť u nás?
 • Doprava zdarma nad 75 €Doprava zdarma nad 75 €
 • 100 % tovar na sklade100 % tovar na sklade
 • Sme výhradný distribútorSme výhradný distribútor
 • Už 20 rokov na trhu20Už 20 rokov na trhu
 • Vzorky zadarmo k nákupom nad 38€Vzorky zadarmo k nákupom nad 38€
 • Online poradňa s reakciou do pár minútOnline poradňa s reakciou do pár minút
 • Darčeky k nákupu a pravidelné akcieDarčeky k nákupu a pravidelné akcie