Informácie o spracúvaní osobných údajov

MedaPreX SK, s.r.o.
IČO: 35 961 350
so sídlom Vápenka 15, 841 07 Bratislava, Slovenská republika zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 38061/B, oddiel: Sro

1. Úvod

1.1 1.1. Tento dokument vyhotovil MedaPreX SK, s.r.o. (ďalej ako „Medaprex“) za účelom splnenia povinnosti informovať zákazníkov, ako dotknuté osoby, o okolnostiach spracúvania ich osobných údajov v súvislosti s poskytovaním kozmetických výrobkov a výživových doplnkov, obchodných oznámení a marketingu v zmysle článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (tzv. Všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len "Nariadenie").

1.2 Tento dokument sa vzťahuje na spracúvanie osobných údajov zákazníkov e-shopu spoločnosti Medaprex prevádzkovaného prostredníctvom webovej stránky https://www.annabrandejs.sk/ (ďalej len „Zákazníci“) v súvislosti s ich nákupom tovarov od Medaprex. Spoločnosť Medaprex ako prevádzkovateľ osobných údajov je povinná zabezpečiť, aby každý Zákazník mal možnosť oboznámiť sa s obsahom tohto dokumentu a poskytnúť mu ďalšie informácie potrebné na jeho úplné pochopenie.

2. Informácie v zmysle čl. 13 Nariadenia

2.1. V súlade s článkom 13 Nariadenia, Medaprex ako prevádzkovateľ osobných údajov poskytuje jednotlivým dotknutým osobám - Zákazníkom informácie o spracúvaní ich osobných údajov.

2.2. V rozsahu informácií o

  • kontaktných údajoch prevádzkovateľa osobných údajov;
  • účeloch spracúvania a právnom základe, na ktorom je spracúvanie založené;
  • kategóriách dotknutých osobných údajov;
  • príjemcoch alebo kategóriách príjemcov osobných údajov;
  • prenose osobných údajov do tretích krajín mimo EÚ alebo do medzinárodných organizácií;
  • dobách uchovávania jednotlivých kategórií osobných údajov alebo kritériách na jej určenie

sú informácie o jednotlivých účeloch spracúvania uvedené v Prílohe 1 tohto dokumentu.

2.3. Vo vzťahu k účelom spracúvania na základe právneho predpisu, na plnenie zmluvy alebo na uplatnenie oprávnených záujmov spoločnosti Medaprex je poskytnutie osobných údajov zo strany Zákazníka povinné a v prípade odmietnutia nemôže spoločnosť Medaprex poskytnúť Zákazníkovi ponúkané produkty.

2.4. Poučenie o právach Zákazníka týkajúcich sa ochrany osobných údajov:

2.4.1 Právo na prístup k osobným údajom

Zákazník má právo požiadať spoločnosť Medaprex o sprístupnenie svojich osobných údajov spracúvaných v zmysle tohto dokumentu vo forme zoznamu všetkých osobných údajov spracúvaných v súvislosti s jednotlivými účelmi spracúvania. Zákazník má tiež právo požiadať o informácie o prevádzkovateľoch, ktorí spracúvajú jeho osobné údaje na základe zmluvy so spoločnosťou Medaprex.

2.4.2. Právo na opravu a doplnenie osobných údajov

V prípade, že sa Zákazník domnieva, že spoločnosť Medaprex spracúva jeho osobné údaje v rozpore s týmto dokumentom (najmä s účelmi a právnymi základmi uvedenými v tomto dokumente) alebo zákonom, má právo požiadať spoločnosť Medaprex o vysvetlenie a o nápravu. Ak spoločnosť Medaprex spracúva nepresné alebo neúplné osobné údaje Zákazníka, Zákazník má právo požiadať o ich opravu alebo doplnenie.

2.4.3. Právo na výmaz osobných údajov

Zákazník je oprávnený požiadať spoločnosť Medaprex o vymazanie svojich osobných údajov, ak osobné údaje už nie sú potrebné na stanovené účely spracúvania, Zákazník odvolal svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov (ak ho predtým udelil) a neexistuje žiadny iný dôvod na toto spracúvanie, alebo Zákazník namietal proti spracúvaniu osobných údajov a neexistujú žiadne prevažujúce dôvody na spracúvanie.

2.4.4. Právo na obmedzenie spracúvania

Zákazník je oprávnený požiadať spoločnosť Medaprex o obmedzenie spracúvania osobných údajov v nasledujúcich prípadoch:

  • Zákazník namieta správnosť spracúvaných osobných údajov, a to na dobu potrebnú na overenie správnosti spracúvaných údajov spoločnosťou Medaprex;
  • spracúvanie osobných údajov je podľa Zákazníka nezákonné a Zákazník namieta vymazanie osobných údajov a žiada obmedziť ich použitie;
  • spoločnosť Medaprex už nepotrebuje osobné údaje na uvedené účely spracovania, ale Zákazník ich potrebuje na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

S osobnými údajmi, v súvislosti s ktorými bolo uplatnené právo na obmedzenie spracúvania, nebude vykonaná žiadna spracovateľská operácia, s výnimkou jednoduchého uchovávania až do splnenia účelu obmedzenia, pokiaľ Zákazník neudelil súhlas s takýmto spracúvaním alebo takéto spracúvanie nie je nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo na iný dôležitý záujem Európskej únie alebo Slovenskej republiky.

2.4.5. Právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov

V prípade spracúvania osobných údajov potrebných na plnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo na účely oprávnených záujmov spoločnosti Medaprex má Zákazník právo namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov, pokiaľ uvedie aj dôvody týkajúce sa jeho konkrétnej situácie. Spoločnosť Medaprex je povinná ukončiť spracúvanie údajov na základe námietky, pokiaľ nepreukáže, že dôvod spracúvania spočívajúci v ochrane jej záujmov prevažuje nad záujmami a slobodami Zákazníka.

2.4.6. Právo na prenosnosť údajov

Vzhľadom na skutočnosť, že pri spracúvaní osobných údajov Zákazníka spoločnosťou Medaprex sú splnené podmienky na prenosnosť osobných údajov v zmysle článku 20 Nariadenia (spracúvanie sa vykonáva na základe súhlasu alebo na účely plnenia zmluvy, a je vykonávané automatizovane), môže Zákazník požiadať o prenos osobných údajov k inému prevádzkovateľovi. Ak je to technicky možné, spoločnosť Medaprex prenesie osobné údaje Zákazníka priamo takémuto prevádzkovateľovi.

2.4.7 Právo na podanie sťažnosti

V prípade podozrenia, že Medaprex spracúva osobné údaje Zákazníka v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo týmto dokumentom, alebo ak Medaprex nevyhovie niektorej z vyššie uvedených požiadaviek Zákazníka, je Zákazník oprávnený podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (www.uoou.sk).

2.4.8 Kontaktné údaje na uplatnenie si práv Zákazníka

Zákazník je oprávnený uplatniť si svoje práva, ako dotknutej osoby, prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov spoločnosti Medaprex tel. +421 911 099 903 /alebo e-mail medaprex@medaprex.sk

2.5. Informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov Zákazníkov

2.5.1. Spoločnosť Medaprex je oprávnená spracúvať osobné údaje Zákazníkov manuálne alebo automaticky prostredníctvom svojich poverených zamestnancov, alebo prostredníctvom špecializovaného poskytovateľa v pozícii sprostredkovateľa osobných údajov (najmä poskytovateľov informačných systémov používaných na spracúvanie osobných údajov, ktorí majú prístup k príslušným databázam v rámci svojich servisných činností). Osobné údaje sa spracúvajú v papierovej forme s obmedzeným prístupom tretích strán a vo forme elektronických databáz v zabezpečených dátových úložiskách spoločnosti Medaprex.

2.5.2. Spoločnosť Medaprex zabezpečuje bezpečnosť spracúvaných osobných údajov prostredníctvom organizačných, fyzických a softvérových bezpečnostných opatrení, najmä nastavením prístupových práv zamestnancov do príslušných informačných systémov, fyzickou ochranou priestorov spoločnosti Medaprex a nosičov údajov, a softvérovou ochranou proti neoprávnenému prístupu k údajom prostredníctvom internetu. Všetky servery a zariadenia na ukladanie údajov používané na spracúvanie osobných údajov sú vo vlastníctve spoločnosti Medaprex a nachádzajú sa v jej priestoroch.

2.5.3 Spracúvanie osobných údajov Zákazníkov nezahŕňa automatizované rozhodovanie a profilovanie Zákazníkov.

3. Záverečné ustanovenia

3.1. V prípade, že Medaprex začne spracúvať osobné údaje Zákazníka na iné účely a iným spôsobom, ako vyplývajú z tohto dokumentu, a ktoré nie sú upravené týmto dokumentom, Medaprex informuje Zákazníka o takomto spracúvaní v rozsahu stanovenom v tomto dokumente, a ak nie je stanovený iný právny základ pre takéto spracúvanie, získa súhlas Zákazníka s takýmto spracúvaním.

3.2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dokumentu je Príloha 1 - Informácie o spracúvaní osobných údajov Zákazníkov.

3.3. Tento dokument je poskytnutý každému Zákazníkovi spôsobom, ktorý umožňuje dôkladné oboznámenie sa s jeho obsahom, a jeho znenie je Zákazníkom neustále k dispozícii na webovej stránke spoločnosti Medaprex.