Obchodné podmienky

Obchodné podmienky obchodnej spoločnosti Medaprex SK s.r.o., IČO: 35961350, DIČ: SK 2022087056, so sídlom Vápenka 15, 841 07 Bratislava, zapísanej v obchodnom registri vedenom okresným súdom v Bratislave, pod sp 38061 / B Číslo dožiadania: el-180280/2020 / B

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Všetky objednávky zadané prostredníctvom internetového obchodu sú záväzné. Zadaním objednávky (vyplnením a odoslaním objednávkového formulára kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.) Postup, ako vybrať požadovaný tovar a ako zrealizovať objednávku nájdete na stránke Ako nakupovať.
 2. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých, formulárom predpísaných údajov a náležitostí.
 3. Ceny tovaru sú vyznačené u jednotlivých položiek tovaru. Ceny za dopravu, príp. ďalšie poplatky si kupujúci môže overiť na stránke Dodacie podmienky. Pred odoslaním objednávky bude celková cena dodávky vypočítaná a zákazník odsúhlasí konečnú cenu tovaru vrátane dopravy a všetkých prípadných poplatkov.
 4. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.
 5. Vyplnením a odoslaním objednávkového formulára dáva kupujúci predávajúcemu súhlas na zhromažďovanie a archivovanie osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch.
 6. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

Dodacie podmienky

Dodacia lehota:

Akonáhle dostaneme vašu objednávku, náš pracovník ihneď zistí, či je vami objednaný tovar na sklade. Ak je tovar na sklade, doručíme vám ho podľa vybraného spôsobu dopravy kuriérom alebo balíkom prostredníctvom Slovenskej pošty. Ak tovar na sklade nie je, pracovník z oddelenia zákazníckeho servisu vás o tom bude informovať. V obidvoch prípadoch vám bude do 1 pracovného dňa oznámené, kedy presne vám bude tovar dodaný. Objednávky prijaté počas víkendov a sviatkov sú potvrdzované vždy nasledujúci pracovný deň. Doba dodania sa v tomto prípade o nepracovné dni predlžuje.

Spôsob dopravy:

Spôsob dopravy si zákazník volí sám v objednávkovom formulári, t.j. pred odoslaním objednávky.

Možnosti dopravy:

 • obchodný balík – doba dodania do 5 pracovných dní od objednania
 • obchodný balík na dobierku: 4,50 €
 • Parcelshop – 3,20 €
 • Kuriér UPS​ - 3,90 €
 • balné si neúčtujeme
 • vopred prevodom na náš účet:
  IBAN: CZ39 0800 0000 0000 0878 8402
  BIC: GIBA CZ PX
 • v hotovosti pri doručení na dobierku

Odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie tovaru)

Kupujúci (spotrebiteľ) je oprávnený, podľa ust. § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej so spoločnosťou MedaPreX SK, s.r.o. (predávajúcim) do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru a to prostredníctvom formulára oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.
Formulár oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy

Ak sa kupujúci (spotrebiteľ) rozhodne odstúpiť od kúpnej zmluvy, tak je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy nepoškodený tovar, bez známok používania a opotrebovania, v pôvodnom (originálnom) balení, zaslať späť predávajúcemu.

Kupujúci (spotrebiteľ) je povinný tovar zabaliť tak, aby nedošlo k poškodeniu vráteného tovaru pri manipulácii prepravnou spoločnosťou. V prípade vrátenia poškodeného tovaru, nemusí byť odstúpenie od kúpnej zmluvy akceptované nakoľko došlo k znehodnoteniu tovaru. Riešenie takejto situácie je na kupujúcom a prepravnej spoločnosti. Spoločnosť Medaprex SK s.r.o. nezodpovedá za prípadné poškodenie vráteného tovaru.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia kupujúceho (spotrebiteľa) o odstúpení od kúpnej zmluvy, nie však pred tým ako mu je vrátený tovar doručený, vrátiť kupujúcemu (spotrebiteľovi) všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu (spotrebiteľovi) dodatočné náklady, ak si kupujúci (spotrebiteľ) výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci (spotrebiteľ) a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu (spotrebiteľovi) všetky vyššie uvedené platby rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci (spotrebiteľ) pri svojej platbe za tovar. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho (spotrebiteľa) dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu (spotrebiteľovi) nebudú zo strany predávajúceho účtované žiadne ďalšie poplatky.

Alternatívny spôsob riešenia sporov

V prípade, že sa kupujúci (spotrebiteľ) domnieva, že ho predávajúci poškodil pri plnení jeho záväzkov z uzavretej kúpnej zmluvy a/alebo predávajúci nesplnil riadne a včas niektorú jeho zmluvnú resp. zákonnú povinnosť (t.j. predávajúci dodal tovar s vadami), má kupujúci (spotrebiteľ) možnosť, podľa ust. § 18 a nasl. zákona č. 250/2007 Z.z. ochrane spotrebiteľa, uplatniť jeho práva zo zodpovednosti za vady zaslaním reklamácie vád tovaru priamo predávajúcemu (viď. link na reklamačný formulár nižšie) a to prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu predávajúceho : medaprex@medaprex.sk.
Reklamačný formulár

V prípade nespokojnosti kupujúceho (spotrebiteľa) s vybavením jeho reklamácie alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci (spotrebiteľ) právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a to prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu predávajúceho: medaprex@medaprex.sk.

Ak predávajúci na vyššie uvedenú žiadosť kupujúceho (spotrebiteľa) o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, tak kupujúci (spotrebiteľ) má právo, podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, na alternatívne riešenie tohto jeho spotrebiteľského sporu s predávajúcim.

Subjektom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov (t.j. subjektom príslušným na rozhodnutie v takomto spore) je Slovenská obchodná inšpekcia a oprávnené právnické osoby zapísané v Zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva SR podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, viď. https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/.

Predávajúci (spotrebiteľ) iniciuje alternatívne riešenie jeho spotrebiteľského sporu s predávajúcim podaním návrhu na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu (ďalej len „návrh“).

Návrh možno podať na jeden z vyššie uvedených subjektov a to v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže kupujúci (spotrebiteľ) využiť formulár, ktorý je dostupný na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR, Slovenskej obchodnej inšpekcie a každého subjektu alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov.

Formulár pre podanie návrhu dostupný na stiahnutie na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie : https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

Kupujúci (spotrebiteľ) s bydliskom v Európskej únii môže podať návrh týkajúci sa predávajúceho so sídlom v Európskej únii aj prostredníctvom Európskej platformy mimosúdneho riešenia sporov online (RSO): https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

V prípade spotrebiteľského sporu s predávajúcim, ktorý má sídlo v inom členskom štáte Európskej únie, má kupujúci (spotrebiteľ) právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum v Slovenskej republike, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho spotrebiteľského sporu.

Internetová stránka Európskeho spotrebiteľského centra v Slovenskej republike: https://esc-sr.sk/

Subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, môže návrh odmietnuť predovšetkým, ak

 1. spotrebiteľ podá návrh po uplynutí jedného roka odo dňa
  i/ doručenia zamietavej odpovede predávajúceho na žiadosť kupujúceho (spotrebiteľa) o nápravu alebo
  ii/ márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy kupujúci (spotrebiteľ) odoslal predávajúcemu žiadosť o nápravu, na ktorú predávajúci neodpovedal,
 2. sa kupujúci (spotrebiteľ) pred podaním návrhu preukázateľne nepokúsil vyriešiť spor komunikáciou s predávajúcim,
 3. vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur,
 4. sa vecou, ktorej sa návrh týka, už predtým zaoberal a kupujúci (spotrebiteľ) bol informovaný o vybavení jeho podania, pričom návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti a alternatívne riešenie sporu by vzhľadom na všetky okolnosti bolo zjavne neúčelné,
 5. je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia.

Dohoda strán sporu, ktorá vznikne ako výsledok alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu príslušných subjektom, je pre predávajúceho a kupujúceho (spotrebiteľa) záväzná; možnosť predávajúceho a kupujúceho (spotrebiteľa) obrátiť sa v tej istej veci na súd tým nie je dotknutá.

Náklady spojené s alternatívnym riešením spotrebiteľského sporu si každá strana sporu znáša sama.

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v uvedenom znení na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky v prípade, že nie je medzi účastníkmi iná písomná dohoda. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platných v deň odoslania objednávky, platnú výšku ceny objednaného tovaru(vrátane expedičných a dopravných nákladov) uvedenú v cenníku na internetovej stránke, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zákonných úprav zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného a Občianskeho zákonníka. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Prečo nakúpiť u nás?
 • Doprava zdarma nad 75 €Doprava zdarma nad 75 €
 • 100 % tovar na sklade100 % tovar na sklade
 • Sme výhradný distribútorSme výhradný distribútor
 • Už 20 rokov na trhu20Už 20 rokov na trhu
 • Vzorky zadarmo k nákupom nad 38€Vzorky zadarmo k nákupom nad 38€
 • Online poradňa s reakciou do pár minútOnline poradňa s reakciou do pár minút
 • Darčeky k nákupu a pravidelné akcieDarčeky k nákupu a pravidelné akcie