Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre spotrebiteľov

Predávajúci :
 
Obchodné meno : MedaPreX SK, s.r.o.
Sídlo :             Vápenka 15, 841 07 Bratislava, Slovenská republika
IČO :              35 961 350
DIČ : 2022087056
IČ DPH : SK2022087056
Práva forma :        spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis v OR : zap. v OR OS Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 38061/B          
Zastúpený :         MVDr. Anna Brandejs – konateľ spoločnosti
Jaroslav Šuster – riaditeľ spoločnosti
Emailová adresa :     medaprex@medaprex.sk
Telefónne číslo :      +421 911 099 903
Poštová a 
Doručovacia adresa :   Vápenka 15, 841 07 Bratislava, Slovenská republika
Prevádzka :         Vápenka 15, 841 07 Bratislava, Slovenská republika
Webová stránka :     medaprex.sk
 
Názov banky :       Česká sporiteľňa, a.s.
IBAN :            CZ39 0800 0000 0000 0878 8402
BIC (SWIFT) :       GIBA CZ PX
 
(ďalej len ako „Predávajúci“) 
 
Orgán dozoru :
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava, Slovenská republika
Odbor výkonu dozoru :
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70 
e-mail : ba@soi.sk

Preambula

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre spotrebiteľov (ďalej len ako „Obchodné podmienky")
stanovujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho – spotrebiteľa (tiež ďalej v texte ako
„Kupujúci“ alebo „Zákazník"), vyplývajúce im z Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa a predaj
tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho.
2. Tovar ponúkaný a predávaný Predávajúcim na jeho internetovej stránke jeho elektronického obchodu
tvoria farmaceutické výrobky, doplnky stravy, zdravotnícke potreby a pomôcky, zdravotná technika,
kozmetický a drogériový tovar.
3. Podrobný popis a špecifikácia tovaru Predávajúceho vrátane kúpnej ceny tovaru sú sprístupnené
Kupujúcim na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho.

Článok I.
Všeobecné ustanovenia

1. Kupujúcim sa v zmysle a na účely týchto Obchodných podmienok rozumie spotrebiteľ.
2. Spotrebiteľom je v zmysle a na účely týchto Obchodných podmienok, podľa § 2 písm. a) zákona č.
250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v
rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
3. Pre uzatvorenie Kúpnej zmluvy a pre následné plnenie práv a povinností z nej vyplývajúcich, Kupujúci
ako spotrebiteľ v zmysle platných právnych predpisov poskytne Predávajúcemu tieto osobné údaje :
meno, priezvisko, doručovaciu a fakturačnú adresu, mobilné telefónne číslo, e-mailový kontakt.
4. Tieto Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi
Predávajúcim a Kupujúcim.

Článok II.
Uzavretie kúpnej zmluvy

1. Kupujúci, ktorý má záujem kúpiť tovar od Predávajúceho a za týmto účelom navštívi internetovú
stránku elektronického obchodu Predávajúceho, má možnosť, podľa vlastného výberu, kúpiť tovar
u Predávajúceho spôsobom ďalej v tomto článku uvedeným a to ako neregistrovaný užívateľ alebo
ako registrovaný užívateľ internetovej stránky elektronického obchodu Predávajúceho.
Registrácia Kupujúceho ako registrovaného užívateľa podľa tohto bodu spočíva i/ v úplnom
a správnom vyplnení „Registračného formulára“ v rozsahu jeho osobných údajov : meno a priezvisko
Kupujúceho, doručovacia a fakturačná adresa Kupujúceho, mobilné telefónne číslo, e-mailový kontakt
Kupujúceho a Kupujúcim zvolené prístupové heslo, ii/ odsúhlasením „Pravidiel Predávajúceho o
spracúvaní osobných údajov“ a iii/ v následnom odoslaní Registračného formulára („odkliknutím“
tlačidla „Registrovať“).
Registráciou podľa tohto bodu Kupujúci získava nasledovné výhody - napr. rýchlejšie a pohodlnejšie
vyplnenie a odoslanie Objednávky (Objednávkového formulára), zasielanie informácií Kupujúcemu na
jeho e-mail o aktuálnych akciách a zľavách tovaru zo strany Predávajúceho.
2. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim je uzavretá záväzným potvrdením resp.
akceptovaním návrhu Kupujúceho na uzatvorenie Kúpnej zmluvy zo strany Predávajúceho vo forme
vyplnenej a odoslanej objednávky v slovenskom jazyku (Objednávkového formulára) s povinnosťou
platby na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho (ďalej len "Objednávka").
3. Podmienkou platnosti Objednávky Kupujúceho je vyplnenie všetkých, objednávkovým formulárom
predpísaných údajov a náležitostí a to vrátane označenia („odkliknutia“) tlačidla „Odoslať objednávku s
povinnosťou platby“. Pred odoslaním objednávky má Kupujúci možnosť skontrolovať jeho údaje
uvedené v objednávke (t.j. meno, priezvisko, doručovacia a fakturačná adresa, e-mailová adresa,
mob. tel. číslo) a tieto, v prípade potreby, opraviť alebo zmeniť.
4. Záväzné akceptovanie (potvrdenie) návrhu Kupujúceho na uzatvorenie Kúpnej zmluvy (Objednávky)
vykoná Predávajúci najneskôr v lehote do troch (3) pracovných dní od odoslania Objednávky zo strany
Kupujúceho. Záväzné akceptovanie návrhu Kupujúceho na uzatvorenie Kúpnej zmluvy (Objednávky)
bude vykonané Predávajúcim prostredníctvom ním zaslanej elektronickej pošty o akceptovaní
objednávky na e-mailovú adresu Kupujúceho, ktorú zadal pri vypĺňaní Objednávky. Predávajúci
akceptuje Objednávku Kupujúceho až po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania
tovaru požadovaného (objednávaného) Kupujúcim. Záväzné akceptovanie (potvrdenie) návrhu
Kupujúceho na uzatvorenie Kúpnej zmluvy (Objednávky) zaslané Predávajúcim elektronickou poštou
Kupujúcemu bude označené ako "Potvrdenie Objednávky". Takto potvrdená Objednávka Kupujúceho
je uložená (archivovaná) u Predávajúceho a na žiadosť Kupujúceho mu môže byť opätovne (napr.
v prípade jej zmazania) zaslaná Kupujúcemu.
5. Elektronická pošta Predávajúceho, zaslaná na e-mailovú adresu Kupujúceho po odoslaní jeho
Objednávky, označená ako „Oznámenie o prijatí Objednávky“, „Prijatie Objednávky“, „Návrh na zmenu
Objednávky“ a pod. nemá účinky záväzného akceptovania (potvrdenia) Objednávky Kupujúceho, t.j.
uzavretia Kúpnej zmluvy, ale má len informatívny charakter príp. je novým návrhom Predávajúceho
pre Kupujúceho o možnosti uplatnenia zľavy z kúpnej ceny, poskytnutia tovaru inej akosti, inej formy
doručenia a pod. V prípade ak Predávajúci pred uzavretím Kúpnej zmluvy t.j. pred zaslaním
záväzného akceptovania Objednávky Kupujúceho zašle Kupujúcemu návrh na zmenu Objednávky,
Kúpna zmluva v zmysle tohto návrhu môže byť uzavretá len v prípade, ak Kupujúci takto zmenený
návrh akceptuje.
6. Záväzné akceptovanie (potvrdenie) návrhu Kupujúceho na uzavretie Kúpnej zmluvy (Objednávky) zo
strany Predávajúceho obsahuje informácie najmä o : špecifikácii tovaru ako predmetu Kúpnej zmluvy,
cene tovaru a/alebo iných služieb, dodacej lehote tovaru, mieste, kde má byť tovar dodaný, o cene,
podmienkach, spôsobe a termíne doručenia tovaru a pod.
7. Zadaním Objednávky (vyplnením a odoslaním Objednávky s povinnosťou platby na internetovej
stránke Predávajúceho) Kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito Obchodnými podmienkami,
s Pravidlami Predávajúceho o spracúvaní osobných údajov, s kúpnou cenou ním objednávaného
tovaru, s cenou dodania tohto tovaru a že s nimi súhlasí.
8. Postup, ako vybrať požadovaný tovar a ako zrealizovať Objednávku nájde Kupujúci na internetovej
stránke elektronického obchodu Predávajúceho v časti (sekcii) „Ako nakupovať“.
9. Ceny tovaru sú vyznačené pri jednotlivých položkách tovaru aktuálne ponúkaných Predávajúcim na
internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho. Ceny za dopravu, príp. ďalšie poplatky si
kupujúci môže overiť na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho v časti (sekcii)
„Dodacie podmienky“. Pred odoslaním objednávky bude celková cena dodávky vypočítaná a zákazník
odsúhlasí konečnú cenu tovaru vrátane dopravy a všetkých prípadných poplatkov.
10. Kúpna zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim na internetovej stránke elektronického
obchodu Predávajúceho trvá do momentu splnenia všetkých záväzkov zmluvných strán, t.j. do
momentu dodania objednaného tovaru Kupujúcemu a zaplatenia kúpnej ceny tovaru Predávajúcemu
resp. do momentu zániku tejto Kúpnej zmluvy odstúpením od nej jednou zo zmluvných strán.
11. Vyplnením a odoslaním Objednávky dáva Kupujúci Predávajúcemu súhlas na zhromažďovanie a
archivovanie osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch.
12. Spokojnosť Kupujúceho s nákupom zisťuje Predávajúci prostredníctvom e-mailových dotazníkov v
rámci jeho programu „Overené zákazníkmi“, do ktorého je elektronický obchod (e-shop)
Predávajúceho zapojený. Tie sú zasielané Kupujúcemu zakaždým, keď u Predávajúceho nakúpi,
pokiaľ v zmysle § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších
predpisov Kupujúci udelí súhlas (stanoveným spôsobom na internetovej stránke elektronického
obchodu Predávajúceho) na zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu.
Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu „Overené zákazníkmi“
vykonáva Predávajúci na základe jeho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní spokojnosti
Kupujúceho s nákupom u Predávajúceho.
13. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie spätnej väzby Kupujúceho a analýz trhového postavenia
Predávajúceho využíva Predávajúci sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu
Heureka.sk tomu na tieto účely môže Predávajúci odovzdávať informácie o kúpenom tovare a e-
mailovú adresu Kupujúceho. Osobné údaje Kupujúceho nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov
odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci
programu „Overené zákazníkmi“ môže Kupujúci kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších
dotazníkov pomocou na to určeného odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vyjadrenia námietky
Kupujúceho mu dotazník nebude ďalej zasielaný.

Článok III.
Práva a povinnosti Predávajúceho

1. Predávajúci je povinný najmä :
a/ po uzatvorení Kúpnej zmluvy, t.j. po záväznom akceptovaní Objednávky Kupujúceho dodať
Kupujúcemu tovar v dohodnutom (objednanom) množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť
na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu
b/ zabezpečiť, aby predmetný tovar spĺňal všetky požiadavky stanovené právnymi predpismi platnými
na území Slovenskej republiky
c/ doručiť Kupujúcemu (v elektronickej alebo fyzickej podobe) všetky podklady potrebné na prevzatie a
užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané právnymi predpismi platnými na území Slovenskej
republiky (návod v slovenskom jazyku, daňový doklad).
d/ Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny zo strany Kupujúceho za
objednaný tovar
e/ Pri osobnom odbere tovaru má Predávajúci právo overiť totožnosť Kupujúceho alebo osoby
poverenej k odberu tovaru, príp. predložením potvrdzujúceho emailu Predávajúceho o akceptovaní
Objednávky Kupujúceho a to za účelom jeho identifikácie, t.j. či sa tovar skutočne odovzdáva osobe,
ktorá uzavrela kúpnu zmluvu na diaľku

Článok IV.
Práva a povinnosti kupujúceho

1. Kupujúci je povinný najmä :
a/ uhradiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu, vrátane nákladov na doručenie tovaru
b/ prevziať objednaný alebo zaplatený tovar
c/ potvrdiť prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby
2. Kupujúci má právo na doručenie tovaru zo strany Predávajúceho v množstve, kvalite, termíne a
mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní Objednávky.

Článok V.
Dodacie a platobné podmienky

1. Predávajúci ponúka tovar podľa vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov tovaru obsahujúcich
špecifikáciu tovaru umiestnených (sprístupnených) na internetovej stránke elektronického obchodu
Predávajúceho.
2. Predávajúci sa zaväzuje dodať (doručiť) Kupujúcemu tovar, ktorý je predmetom uzavretej Kúpnej
zmluvy, v lehote do päť (5) pracovných dní od uzatvorenia Kúpnej zmluvy, t.j. od záväzného
akceptovania Objednávky Kupujúceho a to prostredníctvom kuriéra alebo Slovenskej pošty (dodacia
lehota).
3. V prípade, že tovar nemá Predávajúci na sklade alebo v prípade nepredvídateľných okolností (vyššia
moc) sa môže dodacia lehota predĺžiť. O tom, ako aj o novej lehote dodania tovaru, je Predávajúci
povinný do dvoch (2) pracovných dní od prijatia Objednávky informovať Kupujúceho telefonicky,
emailom alebo prostredníctvom SMS.
4. Spôsob dodania (doručenia) tovaru a zaplatenia ceny tovaru si Kupujúci zvolí v Objednávke
(v objednávkovom formulári).

5. Spôsoby dodania (doručenia) tovaru Kupujúcemu, cena dodania a ďalšie poplatky spojené s dodaním
(doručením) tovaru a zaplatením kúpnej ceny tovaru :
Spôsob dodania (doručenia) tovaru a zaplatenia jeho ceny cena dodania balné
Slovenská pošta
(balík na dobierku, platba v hotovosti) 6,00 EUR 0,00 EUR 
SPS kuriér
(balík na dobierku, platba v hotovosti) 4,90 EUR 0,00 EUR
Slovenská pošta
(balík, platba vopred prevod. na bank. účet, resp. kartou online) 5,00 EUR 0,00 EUR
Parcelshop
(balík, platba vopred prevod. na bank. účet, resp. kartou online) 3,20 EUR 0,00 EUR
SPS kuriér
(balík, platba vopred prevod. na bank. účet, resp. kartou online) 3,90 EUR 0,00 EUR
Osobné prevzatie v sídle Predávajúceho
(platba vopred prevod. na bank. účet, resp. kartou online) 0,00 EUR 0,00 EUR
6. Platba platobnou kartou (PK) u kuriéra alebo poštového doručovateľa pri dodaní tovaru na dobierku
ako aj pri osobnom prevzatí tovaru v sídle Predávajúceho nie je možná. Platba v hotovosti pri
osobnom prevzatí tovaru v sídle Predávajúceho nie je možná.
7. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená Kupujúcim v jeho vyplnenej a odoslanej Objednávke
(Objednávkovom formulári).
8. O termíne a približnom čase dodania (doručenia) tovaru Kupujúceho do miesta dodania tovaru podľa
Objednávky je Kupujúci vopred informovaný emailom alebo prostredníctvom SMS.
9. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste dodania tovaru, ktoré je ním uvedené v jeho Objednávke,
ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak Kupujúci bez predchádzajúceho písomného
odstúpenia od Kúpnej zmluvy, tovar neprevezme ani do osemnásť (18) kalendárnych dní odo dňa
kedy mu bol tovar prvý krát dodaný (dodatočná lehota na prevzatie tovaru), vzniká Predávajúcemu
nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o
neúspešné doručenie tovaru Kupujúcemu podľa jeho Objednávky a to v zmysle § 420 Občianskeho
zákonníka. Ak Kupujúci neprevezme tovar ani v dodatočnej lehote na prevzatie tovaru podľa tohto
bodu, tak Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. V prípade,
že si Kupujúci tovar neprevezme pri jeho prvom dodaní (doručení), napriek tomu že bol o mieste
a čase vopred preukázateľne informovaný, a požaduje od Predávajúceho opätovné dodanie
(doručenie) tovaru, je povinný uhradiť Predávajúcemu, okrem nákladov na prvé dodanie tovaru, aj
náklady opätovného doručenia tovaru a to platbou bankovým prevodom vopred.
10. V prípade, ak Predávajúci zabezpečí dodanie (doručenie) tovaru Kupujúcemu do miesta dodania
tovaru určené Kupujúcim v jeho Objednávke a kupujúci bol o mieste a čase vopred preukázateľne
informovaný, Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala tretia
osoba, ktorú Kupujúci splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v
Objednávke a na podpísanie zápisu (potvrdenia) o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba
splnomocnená Kupujúcim na prevzatie tovaru uvedeného v Objednávke je povinná predložiť
Predávajúcemu alebo prepravcovi písomné splnomocnenie.

11. Kupujúci je povinný, za prítomnosti prepravcu, skontrolovať dodaný tovar a jeho obal, bezprostredne
pri jeho dodaní. V prípade, že Kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je
povinný túto skutočnosť oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia poškodenia tovaru alebo jeho obalu
pri jeho prevzatí Kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a
povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí prepravca. Na základe takto
vyhotoveného záznamu doručeného Predávajúcemu môže Predávajúci po uzavretí škodovej udalosti
s prepravcom poskytnúť zľavu na tovar, poškodený tovar opraviť a v prípade neodstrániteľných chýb
tovaru dodať kupujúcemu nový tovar, prípadne postupovať iným zákonným spôsobom.
12. V prípade nedodania tovaru Kupujúcemu zo strany Predávajúceho v dodacej lehote uvedenej v bode
2 a 3 tohto článku je Kupujúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy a Predávajúci je povinný vrátiť
Kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu tovaru. Týmto nie je dotknuté právo Kupujúceho žiadať od
Predávajúceho náhradu škody spôsobenej mu nedodaním tovaru v dodacej lehote.
13. Kúpnu cenu tovaru môže Kupujúci zaplatiť spôsobom ním zvoleným v Objednávke (objednávkovom
formulári) a to z nasledovných Predávajúcim ponúkaných spôsobov : platba v hotovosti pri dodaní
tovaru na dobierku, platba prevodom na bankovým účet Predávajúceho resp. kartou online pred
dodaním tovaru alebo pred osobným prevzatím tovaru v sídle Predávajúceho (vopred).
14. Ak Kupujúci neprevezme tovar podľa bodu 9 tohto článku, Predávajúci je oprávnený od Kupujúceho
požadovať poplatok za uskladnenie neprevzatého tovaru vo výške 1,00 EUR za každý jeden deň
uskladnenia neprevzatého tovaru a to až do dňa jeho dodatočného prevzatia Kupujúcim alebo do dňa
zániku Kúpnej zmluvy odstúpením Predávajúceho, ak sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak.
Týmto nie je dotknuté právo Predávajúceho žiadať od Kupujúceho náhradu škody spôsobenej mu
omeškaním s prevzatím tovaru podľa bodu 9 tohto článku.


Článok VI.
Kúpna cena

1. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v Kúpnej zmluve
(Objednávke), vrátane ceny dodania tovaru (ďalej len "kúpna cena") spôsobom, ktorý si Kupujúci zvolil
v Objednávke (objednávkovom formulári) a to z nasledovných Predávajúcim ponúkaných spôsobov :
platba v hotovosti pri dodaní tovaru na dobierku, platba prevodom na bankovým účet Predávajúceho
resp. kartou online pred dodaním tovaru (vopred).
2. Ak Kupujúci uhradí Predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na bankový účet
Predávajúceho, za deň zaplatenia kúpnej ceny sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná
na účet Predávajúceho.
3. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu za objednaný tovar v lehote podľa uzavretej Kúpnej zmluvy,
najneskôr však pri dodaní objednaného tovaru Kupujúcemu.
4. Ak Kupujúci zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu za tovar objednaný v zmysle uzavretej Kúpnej
zmluvy, Kupujúci môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s
právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
Článok VII.

Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

1. Vlastnícke právo objednaného tovaru a nebezpečenstvo škody na tomto tovare, prechádzajú na
Kupujúceho jeho prevzatím na mieste dodania určenom v Objednávke (objednávkovom formulári)
Kupujúceho.

Článok VIII.

Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

1. Na vybavovanie reklamácií Kupujúceho ako spotrebiteľa sa vzťahuje tento článok (reklamačný
poriadok) týchto Obchodných podmienok.
2. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý je predmetom uzavretej Kúpnej zmluvy medzi
Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke
elektronického obchodu Predávajúceho.
3. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a Kupujúci je povinný reklamáciu vád tovaru uplatniť u
Predávajúceho podľa tohto reklamačného poriadku a to v sídle a/alebo v prevádzkach Predávajúceho
uvedených v záhlaví týchto Obchodných podmienok a tiež na internetovej stránke elektronického
obchodu Predávajúceho v časti (sekcii) „Kontakty“.
4. Podľa ust. § 616 Občianskeho zákonníka musí predávaná vec (tovar) mať požadovanú, prípadne
právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo
hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám. Pri
potravinách musí byť na tovare alebo jeho obale vyznačený dátum spotreby alebo dátum minimálnej
trvanlivosti.
5. Podľa ust. § 617 Občianskeho zákonníka ak treba, aby sa pri užívaní veci (tovaru) zachovali osobitné
pravidlá, najmä ak sa užívanie riadi návodom alebo je upravené technickou normou, je Predávajúci
povinný Kupujúceho s nimi oboznámiť (napr. vo forme k tovaru pribalenej dokumentácie), ibaže ide o
pravidlá všeobecne známe.
6. V zmysle ust. § 619 Občianskeho zákonníka Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec
(tovar) pri prevzatí Kupujúcim.
7. Vzhľadom na vyššie uvedenú zákonnú úpravu má tovar vady najmä vtedy keď:
a/ tovar nemá vlastnosti, ktoré boli medzi Predávajúcim a Kupujúcim dojednané, resp. ktoré
Predávajúci popisuje v jeho ponuke na internetovej stránke jeho elektronického obchodu alebo ktoré
Kupujúci mohol rozumne očakávať s ohľadom na povahu tovaru a na základe prípadnej reklamy
b/ tovar nebol dodaný v zodpovedajúcom (objednanom) množstve, veľkosti, akosti, miere alebo
hmotnosti
c/ tovar nevyhovuje požiadavkám, ktoré pre tento tovar stanovujú všeobecne záväzné právne predpisy
a všeobecne záväzné technické normy
d/ tovar nie je možné používať obvyklým (určeným) spôsobom
e/ používanie (aplikácia, užívanie) tovaru spôsobí Kupujúcemu ujmu na zdraví v dôsledku pôsobenia
zdraviu škodlivých alebo iných pre zdravie nebezpečných látok, ktoré tento tovar preukázateľne
obsahuje
8. Reklamácie vád tovaru vybavuje Predávajúci v pracovných dňoch a to osobne, telefonicky, alebo
písomne. Ak tovar vykazuje vady, Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu vád tovaru v sídle alebo v
ktorejkoľvek prevádzke Predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") tak, že doručí reklamovaný tovar do sídla alebo prevádzky
Predávajúceho na adresu uvedenú v záhlaví týchto Obchodných podmienok, spolu s kópiou
záručného listu alebo platného dokladu o kúpe tovaru a vyplní Reklamačný formulár na uplatnenie
reklamácie (link nižšie) a doručí vyplnený Reklamačný formulár Predávajúcemu a to prostredníctvom
elektronickej pošty na e-mailovú adresu Predávajúceho : medaprex@medaprex.sk alebo
prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu sídla alebo prevádzky Predávajúceho uvedenú v záhlaví
týchto Obchodných podmienok.
9. Podobu Reklamačného formulára určil Predávajúci a jeho vzor je umiestnený (sprístupnený) na
internetovej stránke jeho elektronického obchodu. Reklamačný formulár je možné stiahnuť TU : Reklamačný formulár. Kupujúci je povinný vo formulári
presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť
Predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky :
i/ doručenie vyplneného Reklamačného formulára
ii/ doručenie reklamovaného tovaru,
iii/ doručenie kópie záručného listu alebo dokladu o kúpe tovaru
10. Pokiaľ Kupujúci reklamovaný tovar doručuje Predávajúcemu poštou, Predávajúci odporúča
Kupujúcemu zásielku s tovarom poistiť. Reklamovaný tovar zaslaný na dobierku Predávajúci
nepreberá. Predávajúci odporúča reklamovaný tovar vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k
jeho poškodeniu. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie vád tovaru.
11. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu v sídle alebo v prevádzke Predávajúceho na adrese uvedenej
v záhlaví týchto Obchodných podmienok, a tiež u určenej osoby, ak takúto osobu Predávajúci určí.
Určená osoba môže reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného výrobku (tovaru), inak
reklamáciu vád tovaru postúpi Predávajúcemu na vybavenie. V sídle a v prevádzke Predávajúceho
ako aj u určenej osoby musí byť počas prevádzkovej doby prítomný zamestnanec poverený
vybavovať reklamácie vád tovaru.
12. Predávajúci alebo určená osoba vydá Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie vád tovaru vo
forme e-mailovej správy alebo v inej písomnej podobe, v ktorej je povinný presne označiť vady tovaru.
Predávajúci je povinný poučiť Kupujúceho o jeho právach z vád tovaru, ktoré mu vyplývajú z ust. §
622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia vád tovaru uplatnená prostredníctvom
prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie vád
tovaru doručiť Kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez
zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie vád tovaru; potvrdenie
o uplatnení reklamácie vád tovaru sa nemusí doručovať, ak Kupujúci má možnosť preukázať
uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 
13. Na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré zo svojich práv z vád tovaru v zmysle ust. § 622 a ust. §
623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je Predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob
vybavenia reklamácie vád tovaru podľa ust. § 2 písm. m) Zákona (odovzdaním opraveného tovaru,
výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná
výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie) ihneď, v zložitejších prípadoch
najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie vád tovaru, v odôvodnených
prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu reklamovaného tovaru,
najneskôr do tridsať (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie
sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr;
vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie vád tovaru.
Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má
právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie vád
tovaru informuje Predávajúci Kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami
(napr. e-mailovou správou alebo doporučeným listom) a zároveň bude Kupujúcemu spolu s tovarom
doručený reklamačný protokol.
14. Ak Kupujúci reklamáciu vád tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia Kúpnej zmluvy,
môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia (ďalej len
"odborné posúdenie tovaru"). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia tovaru nemôže
Predávajúci od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady
súvisiace s odborným posúdením tovaru. Predávajúci je povinný poskytnúť Kupujúcemu kópiu
odborného posúdenia tovaru odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie vád tovaru najneskôr do štrnásť
(14 ) dní odo dňa vybavenia reklamácie vád tovaru.
15. Ak Kupujúci reklamáciu vád tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia Kúpnej zmluvy a
Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vád tovaru vybavila, je povinná v doklade o vybavení
reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať reklamovaný tovar na odborné posúdenie. Ak Kupujúci
tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady
odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša
Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením
preukáže zodpovednosť Predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť
znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je
povinný Kupujúcemu uhradiť do štrnásť (14) dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady
vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady.
Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 
16. Právo Kupujúceho na uplatnenie nárokov z vád tovaru (zo záruky) u Predávajúceho nevzniká najmä :
1. nepredložením dokladu o zaplatení alebo záručného listu a príslušenstva tovaru
2. uplynutím záručnej doby tovaru
3. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným Kupujúcim
4. používaním tovaru v podmienkach v rozpore s návodom na použitie tovaru,
5. neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
6. neodborným zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby,
7. bežným opotrebením tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru.
 
17. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu vád tovaru a ukončiť reklamačné konanie jedným z
nasledujúcich spôsobov :
1. odovzdaním opraveného tovaru
2. výmenou tovaru
3. vrátením kúpnej ceny tovaru
4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru
5. písomnou výzvou na prevzatie Predávajúcim určeného plnenia6. odôvodneným zamietnutím reklamácie vád tovaru
18. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vád tovaru vydať Kupujúcemu potvrdenie. Ak je
reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný
potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Kupujúcemu ihneď. Ak nie je možné potvrdenie doručiť
ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení
reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie vád tovaru sa nemusí doručovať, ak kupujúci má
možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Predávajúci je povinný o vybavení
reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
19. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na tovare, jeho obale alebo v návode k nej pripojenom vyznačená
doba na použitie (doba použitia/doba exspirácie), tak neskončí záručná doba pred uplynutím tejto
lehoty. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru Kupujúcim.
20. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej Kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej
opravy tovaru vykonávanej v reklamačnom konaní, t.j. doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za
vady Kupujúcim u Predávajúceho až do doby, keď Kupujúci po skončení opravy bol povinný tovar
prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.
21. V prípade výmeny tovaru za nový, v reklamačnom konaní, začne plynúť záručná doba znovu od
prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar. Kupujúci v takomto prípade obdrží doklad, na ktorom
bude uvedený vymenený tovar.
22. Záručné opravy tovaru, ak vzniklo Kupujúcemu právo na uplatnenie nárokov zo záruky, sú bezplatné.
23. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne
odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 
24. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len
súčasti tovaru, výmenu súčasti. Predávajúci môže vybaviť reklamáciu týmto spôsobom len ak mu tým
nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
25. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to
Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
26. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať
ako tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť.
To isté právo prislúcha Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre
opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
27. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
28. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady popísané Kupujúcim v Reklamačnom formulári na
uplatnenie reklamácie vád tovaru podľa tohto reklamačného poriadku.
 
29. Ak Predávajúci vybaví reklamáciu odôvodneným zamietnutím reklamácie vád tovaru a Kupujúci sa
domnieva, že vada tovaru stále jestvuje a nebola odstránená, resp. že Predávajúci pochybil pri
vybavení jeho reklamácie vád tovaru, môže si Kupujúci uplatniť svoje nároky z vád tovaru voči
Predávajúcemu súdnou cestou alebo prostredníctvom alternatívneho riešenia spotrebiteľských
sporov.

Článok IX.
Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

1. V prípade nespokojnosti Kupujúceho s vybavením jeho reklamácie vád tovaru alebo ak sa domnieva,
že Predávajúci porušil jeho práva, má Kupujúci právo obrátiť sa na Predávajúceho so Žiadosťou
o nápravu a to prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu predávajúceho :
medaprex@medaprex.sk .

10
2. Ak Predávajúci na vyššie v bode 1 tohto článku uvedenú žiadosť Kupujúceho o nápravu odpovedal
zamietavo alebo na ňu neodpovedal do tridsať (30) dní odo dňa jej odoslania, tak Kupujúci má právo,
podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, na alternatívne
riešenie tohto jeho spotrebiteľského sporu s Predávajúcim. Možnosť Kupujúceho obrátiť sa v tej istej
veci na súd tým nie je dotknutá.
3. Subjektom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov (t.j. subjektom príslušným na rozhodnutie
v takomto spore) je Slovenská obchodná inšpekcia a oprávnené právnické osoby zapísané
v Zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva SR podľa
zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, viď.
https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/.
4. Kupujúci je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa
obráti.
5. Kupujúci iniciuje alternatívne riešenie jeho spotrebiteľského sporu s Predávajúcim podaním návrhu na
začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu (ďalej len „návrh“).
6. Návrh možno podať na jeden z vyššie uvedených subjektov (podľa výberu Kupujúceho) a to v listinnej
podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice.
Návrh musí obsahovať :
a/ meno a priezvisko Kupujúceho, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt,
ak ich má
b/ presné označenie Predávajúceho
c/ úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností
d/ označenie, čoho sa Kupujúci domáha
e/ dátum, kedy sa Kupujúci obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o
vyriešenie sporu priamo s Predávajúcim bol bezvýsledný
f/ vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia
sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii
ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e)
zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov
7. Na podanie návrhu môže Kupujúci využiť formulár, ktorý je dostupný na internetovej stránke
Ministerstva hospodárstva SR, Slovenskej obchodnej inšpekcie a každého subjektu alternatívneho
riešenia spotrebiteľských sporov.
Formulár pre podanie návrhu dostupný na stiahnutie na internetovej stránke Slovenskej obchodnej
inšpekcie : https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.
Údaje pre podanie návrhu na Slovenskú obchodnú inšpekciu:
Názov subjektu : Slovenská obchodná inšpekcia
Sídlo subjektu : Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27
IČO subjektu : 17 33 19 27
Adresa na doručovanie
návrhu v listinnej podobe : Slovenská obchodná inšpekcia ústredný inšpektorát
Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie
spotrebiteľských sporov
Bajkalská 21/A, p. p. 29
827 99 Bratislava 27

Adresa na podávanie návrhu v elektronickej podobe : ars@soi.sk adr@soi.sk
Telefónne čísla : +421 (0)2/58 27 21 23, +421 (0)2/58 27 21 41
FAX : +421 (0)2/53 41 49 96
Poplatok za začatie
alternatívneho riešenia
sporov : alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je bezodplatné
8. Kupujúci s bydliskom v Európskej únii môže podať návrh týkajúci sa riešenia spotrebiteľského sporu s
Predávajúcim so sídlom v Európskej únii aj prostredníctvom Európskej platformy mimosúdneho
riešenia sporov online (RSO):
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.
9. V prípade spotrebiteľského sporu s Predávajúcim, ktorý má sídlo v inom členskom štáte Európskej
únie, má Kupujúci právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum v Slovenskej republike, ktoré
mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt
alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho spotrebiteľského sporu.
Internetová stránka Európskeho spotrebiteľského centra v Slovenskej republike: https://esc-sr.sk/
10. Subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, môže návrh odmietnuť predovšetkým, ak
a/ Kupujúci podá návrh po uplynutí jedného roka odo dňa
i/ doručenia zamietavej odpovede Predávajúceho na žiadosť Kupujúceho o nápravu alebo
ii/ márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy Kupujúci odoslal Predávajúcemu žiadosť o
nápravu, na ktorú Predávajúci neodpovedal
b/ sa Kupujúci pred podaním návrhu preukázateľne nepokúsil vyriešiť spor komunikáciou
s Predávajúcim
c/ vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20,- EUR
d/ sa vecou, ktorej sa návrh týka, už predtým zaoberal a Kupujúci bol informovaný o vybavení jeho
podania, pričom návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti a alternatívne riešenie sporu by vzhľadom
na všetky okolnosti bolo zjavne neúčelné
e/ je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s
vyvinutím neprimeraného úsilia
11. Dohoda strán sporu, ktorá vznikne ako výsledok alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu
príslušných subjektom, je pre Predávajúceho a Kupujúceho záväzná, pričom možnosť strán sporu
(Predávajúceho a Kupujúceho) obrátiť sa v tej istej veci na súd tým nie je dotknutá.
12. Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody a subjekt alternatívneho riešenia sporov na
základe skutočností, ktoré zistí pri alternatívnom riešení sporu, dospeje k odôvodnenému záveru, že
Predávajúci porušil práva Kupujúceho podľa predpisov na ochranu práv spotrebiteľa ukončí
alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska.
13. Náklady spojené s alternatívnym riešením spotrebiteľského sporu si každá strana sporu znáša sama.
14. Oprávnená právnická osoba môže vo svojich pravidlách alternatívneho riešenia sporov stanoviť, že je
oprávnená požadovať od Kupujúceho poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu v sume, ktorú
zverejní na svojom webovom sídle. Poplatok podľa prvej vety nesmie presiahnuť sumu 5,- EUR
vrátane dane z pridanej hodnoty. Oprávnená právnická osoba môže od Kupujúceho požadovať
zaplatenie poplatku najskôr súčasne so zaslaním oznámenia o začatí alternatívneho riešenia sporu.

Článok X.
Odstúpenie Kupujúceho od Kúpnej zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru podľa zákona č. 102/2014 Z. z.

1. Kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy uzavretej medzi ním a Predávajúcim na internetovej
stránke elektronického obchodu Predávajúceho (t.j. uzavretej na diaľku) v lehote štrnásť (14) dní od
prevzatia tovaru, a to aj bez uvedenia dôvodu, za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z. z. o
ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na
diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru").
2. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé
pri nákupe v klasickom „kamennom" obchode. Používanie tovaru a jeho následné vrátenie
Predávajúcemu nie je možné posudzovať ako odskúšanie. Kupujúci môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy,
predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.
3. Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy podľa tohto článku uplynie po 14 dňoch odo dňa prevzatia
tovaru.
4. Tovar sa považuje za prevzatý :
a/ keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme tovar; alebo
b/ keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný (ak sa
tovary objednané Kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene); alebo
c/ keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme posledný diel alebo kus (ak sa dodáva tovar
pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov); alebo
d/ keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme prvý dodaný tovar (ak sa tovar dodáva
opakovane počas vymedzeného obdobia) 
5. Odstúpiť od Kúpnej zmluvy podľa tohto článku môže Kupujúci prostredníctvom vyplneného
a podpísaného formulára – „Oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy“ zaslaného
elektronickou poštou na e-mailovú adresu Predávajúceho medaprex@medaprex.sk alebo poštou na
adresu sídla alebo prevádzky Predávajúceho uvedenú v záhlaví týchto Obchodných podmienok resp.
odovzdaného osobne Predávajúcemu v jeho sídle alebo prevádzke na adrese uvedenej v záhlaví
týchto Obchodných podmienok.
6. Formulár „Oznámenia Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy“ je umiestnený (sprístupnený) na
internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho. Formulár „Oznámenia Kupujúceho o
odstúpení od Kúpnej zmluvy“ je možné stiahnuť tu.
Po uzatvorení Kúpnej zmluvy Predávajúci zasiela formulár „Oznámenia Kupujúceho o odstúpení od
Kúpnej zmluvy“ Kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu.
7. Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy podľa tohto článku je zachovaná, ak Kupujúci zašle alebo
odovzdá Predávajúcemu vyplnený a podpísaný formulár „Oznámenia Kupujúceho o odstúpení od
Kúpnej zmluvy“ najneskôr v posledný deň zákonnej štrnásťdňovej lehoty na odstúpenie od Kúpnej
zmluvy.
8. Kupujúci môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím
plynutia zákonnej štrnásťdňovej lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.
9. Po odstúpení od Kúpnej zmluvy Predávajúci vráti Kupujúcemu všetky platby, ktoré mu uhradil v
súvislosti s uzavretím Kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu tovaru vrátane nákladov na doručenie tovaru
kupujúcemu (cenu dodania tovaru). Predávajúci nie je povinný vrátiť dodatočné náklady, ak si 
kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka
Predávajúci. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil
Kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.
10. Platby za tovar budú Kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnásť (14) dní odo
dňa, keď bude Predávajúcemu doručený vyplnený formulár „Oznámenia Kupujúceho o odstúpení od
Kúpnej zmluvy“. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej
platbe, ak výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších
poplatkov. Platby za tovar budú Kupujúcemu uhradené až po doručení vráteného tovaru späť na
adresu sídla alebo prevádzky Predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie
tovaru späť Predávajúcemu podľa toho, čo nastane skôr.

11. Kupujúci je povinný tovar zaslať späť na adresu Predávajúceho, alebo ho osobne odovzdať
Predávajúcemu na adrese sídla alebo prevádzky Predávajúceho uvedenej v záhlaví týchto
Obchodných podmienok a to najneskôr do štrnásť (14) dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy.
Lehota podľa predchádzajúcej vety sa považuje za zachovanú, ak Kupujúci tovar odošle alebo osobne
odovzdá tovar Predávajúcemu v posledný deň zákonnej štrnásťdňovej lehoty podľa tohto bodu.
12. Ak tovar posiela (vracia) Kupujúci poštou, Predávajúci odporúča tovar poistiť. Tovar je potrebné
vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu. Zásielky na dobierku Predávajúci
v tomto prípade nepreberá.
13. V prípade vrátenia tovaru, ktorým sú kozmetické a vlasové výrobky musí byť tovar vrátený v
neporušenom ochrannom obale, v ktorom bol takýto tovar doručený Kupujúcemu zo strany
Predávajúceho.
14. Náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu v prípade odstúpenia Kupujúceho od Kúpnej zmluvy podľa
tohto článku znáša Kupujúci.
15. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným
spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Ak Kupujúci odstúpi
od Kúpnej zmluvy a doručí Predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný,
Predávajúci má voči Kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia
tovaru do pôvodného stavu. Pokiaľ kupujúci náhradu škody dobrovoľne neuhradí, Predávajúci je
oprávnený podať voči Kupujúcemu žalobu o náhradu takto vzniknutej škody na príslušný súd.
16. Ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy podľa tohto článku, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková
zmluva súvisiaca s Kúpnou zmluvou, od ktorej Kupujúci odstúpil.
17. Ak Kupujúci nesplní niektorú z jeho povinností uvedených v tomto článku, jeho odstúpenie od Kúpnej
zmluvy nie je platné a účinné a Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu všetky preukázateľné
zaplatené platby za tovar. Predávajúci má v tomto prípade nárok na úhradu nákladov spojených s
odoslaním tovaru naspäť Kupujúcemu.
18. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy znáša Kupujúci.
19. Kupujúci nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy predmetom ktorej je :
a/ poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Objednávateľa
(spotrebiteľa) a Objednávateľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu
stráca právo na odstúpenie od zmluvy o poskytnutí služby po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k
úplnému poskytnutiu služby
b/predaj tovaru, ktorého cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý Predávajúci nemôže
ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy
c/predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru
alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho
d/predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze
e/predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia
alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený
f/predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným
tovarom
g/predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich
dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré
Predávajúci nemôže ovplyvniť
h/vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal Predávajúceho; to
neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných
dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy Predávajúceho
u Kupujúceho a Kupujúci si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal
i/predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo
počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak Kupujúci tento obal rozbalil
j/predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh
nedodávaných v ochrannom obale
k/poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom
automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v
rámci voľného času a podľa ktorej sa Predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase
alebo v dohodnutej lehote
l/poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s
výslovným súhlasom Kupujúceho (spotrebiteľa) a Kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že
vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy

Článok XI.
Odstúpenie Predávajúceho od Kúpnej zmluvy

1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy uzavretej medzi ním a Kupujúcim na internetovej
stránke elektronického obchodu Predávajúceho v prípade nemožnosti plnenia Kúpnej zmluvy podľa §
575 a nasl. Občianskeho zákonníka a to prostredníctvom Oznámenia Predávajúceho o odstúpení od
Kúpnej zmluvy doručeného Kupujúcemu prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu
Kupujúceho alebo prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu Kupujúceho.
2. Ako nemožnosť plnenia Kúpnej zmluvy podľa bodu 1 tohto článku je možno posúdiť prípady ako napr.
vypredanie zásob výrobcu, nedostupnosť tovaru výrobcu, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ
tovaru dohodnutého v Kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré
znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich mu z Kúpnej zmluvy alebo z
dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od Predávajúceho
spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v dodacej lehote alebo kúpnej cene
určenej týmito Obchodnými podmienkami pod.
3. Predávajúci je povinný o nemožnosti plnenia Kúpnej zmluvy informovať Kupujúceho a vrátiť mu už
zaplatenú kúpnu cenu za tovar dohodnutú v Kúpnej zmluve v lehote štrnásť (14) dní od doručenia
Kupujúcemu oznámenia Predávajúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy a to spôsobom akým Kupujúci
cenu tovaru uhradil Predávajúcemu, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
4. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy spôsobom podľa bodu 1 tohto článku aj v
prípade, ak Kupujúci neprevzal tovar ani v dodatočnej lehote na prevzatie tovaru podľa týchto
Obchodných podmienok.

Článok XII.
Ochrana osobných údajov a používanie súborov cookies

1. Predávajúci prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu
spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky,
dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú
spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov v zmysle zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR a to podľa týchto „Pravidiel
Predávajúceho o spracúvaní osobných údajov“.
2. Predávajúci na prispôsobenie obsahu a reklám a analýzu návštevnosti jeho internej stránky jeho
elektronického obchodu používa súbory cookies v zmysle zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických
komunikáciách a to podľa týchto „Pravidiel Predávajúceho o používaní súborov cookies“.
5. Cookie je malý súbor tvorený písmenami a číslicami, ktorý internetová stránka elektronického obchodu
Predávajúceho prostredníctvom prehliadača odosiela do počítača alebo mobilného telefónu
(„zariadenia“) Kupujúceho a ukladá na pevnom disku jeho zariadenia, čím si táto internetová stránka
elektronického obchodu Predávajúceho na určitý čas uchováva informácie o krokoch a preferenciách
Kupujúceho (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma, iné nastavenia zobrazovania,
vyhľadávaný obsah) pri jeho návštevách internetovej stránky elektronického obchodu Predávajúceho.
Súbory cookies tak umožňujú Predávajúcemu rozlíšiť Kupujúceho od ostatných užívateľov jeho
internetovej stránky jeho elektronického obchodu. Vďaka nim môže Predávajúci ponúknuť
Kupujúcemu pri jeho ďalšej návšteve internetovej stránky elektronického obchodu Predávajúceho
lepšie zážitky pri prehliadaní jeho internetovej stránky jeho elektronického obchodu a to bez
opätovného zadávania už raz Kupujúcim zadaných údajov a preferencií.
6. Predávajúci používa súbory cookies len na základe predchádzajúceho súhlasu Kupujúceho, ktorý
Kupujúci udelí pri jeho prvej návšteve internetovej stránky elektronického obchodu Predávajúceho a to
prostredníctvom na to určenej cookies lišty. Tento súhlas môže Kupujúci kedykoľvek odvolať alebo
zmeniť.

Článok XIII.
Záverečné ustanovenia

1. Ak Kupujúci dá na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho preukázateľný súhlas
s týmito Obchodnými podmienkami a zašle Objednávku, ktorú Predávajúci akceptuje (potvrdí), tak
takto uzavretá Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadi týmito Obchodnými
podmienkami, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
2. Tieto Obchodné podmienky platia a sú záväzné pre Predávajúceho a Kupujúceho v znení uvedenom
(zverejnenom) na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho v deň odoslania
Objednávky Kupujúceho Predávajúcemu.
3. Zmluvné vzťahy Predávajúceho a Kupujúceho vyplývajúce im z Kúpnej zmluvy uzavretej na
internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho neupravené týmito Obchodnými
podmienkami sa spravujú príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.
z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo
poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo
prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.
22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a ďalšími právnymi predpismi, ktorými sa spravuje vzťah
medzi Predávajúcim a Kupujúcim ako spotrebiteľom.
4. Práva Kupujúceho ako spotrebiteľa vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce mu z Občianskeho
zákonníka, zo zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zo zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo
zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, zo zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a z ďalších právnych predpisov
zostávajú týmito Obchodnými podmienkami nedotknuté.
5. Komunikácia medzi Predávajúcim a Kupujúcim bude prebiehať najmä vo forme e-mailových správ,
resp. vo forme listových zásielok zasielaných prostredníctvom Slovenskej pošty. Obidve formy
vzájomnej komunikácie uvedené v predchádzajúcej vete sú pre Predávajúceho a Kupujúceho
záväzné.
V Bratislave, dňa 31.08.2022

MedaPreX, s.r.o.