Reklamačný poriadok

Súčasťou každej doručenej objednávky je daňový doklad – faktúra, ktorá slúži taktiež aj ako záručný list.

Informácie o chybách, pokiaľ ide o akosť adresujte na e-mail www.medaprex.sk, alebo telefonicky na našej linke 243 630 725.

Reklamácie je možné uplatňovať na adrese:

Medaprex SK s.r.o.,

Vápenka 15
831 01 Bratislava,

otváracia doba 09.00 - 17.30
www.medaprex.sk

alebo telefonicky na našej linke 243 630 725

Informácie

Predávajúci je pri predaji výrobku povinný spotrebiteľovi s dostatočným predstihom pred uzatvorením zmluvy poskytnúť také informácie, aby sa kupujúci mohol dostatočne zoznámiť hlavne s jeho cenou, so spôsobom jeho dopravy, s úhradou a dodacou lehotou. Zaplatením a prevzatím veci prechádza na kupujúceho vlastníctvo zakúpenej veci.

Záručný servis

Záručná doba začína bežať od dátumu prevzatia veci kupujúcim. Záručná doba je u všetkých výrobkov všeobecne 24 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru, a to pokiaľ výrobca, alebo prevádzkovateľ nestanoví dlhšiu záručnú dobu. V prípade výrobkov s kratšou exspiračnou dobou (v tomto prípade sa jedná o niektoré dermatologické produkty), sa prosím riaďte na obale uvedenou dobou exspirácie. Pre vykonanie záručného servisu u predávajúceho postačuje predloženie predajného dokladu (faktúry), dokladu o zaplatení tovaru, či iné preukázanie nákupu tovaru u predávajúceho.

V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne chyba, má kupujúci, v závislosti na povahe tejto chyby, pri uplatnení záruky tieto práva:

  • Pokiaľ ide o chybu odstrániteľnú, má právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu chyby neúmerné. Ak nie je takýto postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
  • Pokiaľ ide o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni v riadnom používaní tovaru, má právo na výmenu chybného tovaru alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy; rovnaké práva spotrebiteľovi náležia,
  • ak ide o chyby odstrániteľné, ale ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave, alebo pre väčší počet chýb vec riadne používať. Za opätovné vyskytnutie sa chyby sa považuje, ak rovnaká chyba brániaca v riadnom používaní, ktorá bola počas záručnej doby už aspoň dvakrát odstraňovaná, sa vyskytne znova. Väčším počtom chýb sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri chyby brániace v jej riadnom používaní.
  • Pokiaľ ide o iné neodstrániteľné chyby a ak kupujúci nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Vaša reklamácia bude vybavená do 30 dní od dňa jej uplatnenia. O vybavení reklamácie Vás budeme e-mailom alebo telefonicky informovať.

Úhrada poštovného

V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu poštovného v nutnej výške. V prípade neoprávnenej reklamácie nemá spotrebiteľ nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani predávajúci nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane. Kupujúci bude telefonicky alebo e-mailom vyrozumený o vybavení reklamácie.

Odstúpenie od zmluvy

Podľa § 12 zákona 108/2000 Z. z., tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 7 dní od jeho prevzatia. Upozorňujeme, že toto právo neslúži ako spôsob riešenia dodania chybného tovaru. Odstúpenie musí byť zrealizované tak, že kupujúci doručí predávajúcemu do konca 14-dennej lehoty oznámenie o odstúpení, najlepšie tak, aby bolo v prípade potreby preukázateľné, t.j. e-mailom na adresu medaprex@medaprex.sk alebo na adresu MedaPreX SK s.r.o., Rožňavská 22, 821 04 Bratislava, prípadne telefonicky na číslo 243 630 725. Kupujúci vždy uvádza číslo objednávky.

Pokiaľ chcete tovar vrátiť, je potrebné dodržať nasledujúci postup:

  • Ak chcete vrátiť celú zásielku, ktorá je úplná a nepoškodená, môžete tak urobiť bez udania dôvodu do 14 dní po doručení vášho nákupu (štandardná lehota je 14 dní). Tovar vráťte aj s faktúrou, ktorá bude stornovaná.
  • Časť zásielky, ktorú ste si objednali omylom, je možné vrátiť taktiež do 14 dní na adresu odosielateľa (štandardná lehota je 14 dní). Zaplaťte prosím celú fakturovanú čiastku a peniaze za vrátený tovar vám budú poslané obratom po vybavení reklamácie, najneskôr však do 14 dní.
  • Časť alebo celú zásielku poškodenú dopravou. Všetky zásielky sú poistené a dopravca za tovar ručí. Odporúčame si vždy zásielku prezrieť pred dopravcom a v prípade poškodenia obalu zásielky ihneď s dopravcom spíšte protokol o poškodení a zásielku nepreberajte.
  • Pokiaľ spotrebiteľ v prípade dodaného výrobku poruší originálny obal, nie je možné takýto tovar dodávateľovi vrátiť - dodávateľ z hygienických a bezpečnostných dôvodov na tovar s porušeným originálnym obalom pozerá ako na tovar už nepoužiteľný.

POZOR: Dbajte prosím na to, aby ste tovar zasielali v pevnom obale - v krabici. Nedôjde tak k porušeniu originálneho obalu produktu.

Rozpor s kúpnou zmluvou

V prípade dodania tovaru v rozpore s kúpnou zmluvou má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu, ktorý zodpovedá kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho, buď výmenou veci alebo jej opravou; ak takýto postup nie je možný, môže kupujúci požadovať zľavu z ceny veci alebo môže od zmluvy odstúpiť. Predávajúci berie na zreteľ rozpor s kúpnou zmluvou zistený počas doby šiestich mesiacov od prevzatia veci, pokiaľ z povahy veci nevyplýva, že existenciu rozporu musel kupujúci zistiť už pri jej prevzatí. Zhodou s kúpnou zmluvou sa hlavne rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi realizovanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci na použitie veci uvádza alebo na ktorý sa vec zvyčajne používa.