ADHD

Hyperaktivita s poruchou pozornosti radiacej sa medzi vývojom nervového poruchy

Skratka ADHD vznikla z anglického pomenovania tejto poruchy Attention Deficit Hyperactivity Disorder, teda doslova hyperaktivitu s poruchou pozornosti, stretnúť sa však môžeme aj s označením hyperkinetická porucha.

Problémy v škole

ADHD postihuje predovšetkým deti a adolescentov, pretrvávať však môže aj do dospelosti. Patrí medzi vôbec najčastejšie u deti diagnostikované mentálne poruchy. Deti postihnuté ADHD môžu byť hyperaktívny, môžu ťažko kontrolovať svoje správanie, problematicky udržujú pozornosť a sústredenie. V dôsledku toho sa môžu objavovať problémy v štúdiu, ale aj medziľudských vzťahoch. Vyšší výskyt je u chlapcov ako u dievčat. Diagnóza ADHD často zaznieva počas prvých rokov navštevovania základnej školy, kedy začínajú byť najviac viditeľné problémy so sústredením a udržaním pozornosti.

U dospelých s ADHD sa objavuje neschopnosť štruktúrovať si časovo deň, dodržiavať termíny a dosahovať vlastných stanovených cieľov, čo je komplikované najmä v zamestnaní. Problematické ale môže byť aj udržiavanie vzťahov, objaviť sa môže inklinácie k závislostiam.

Prejavy ADHD

U detí sa hyperaktivita prejavuje nerešpektovaním autorít, zníženú mierou pozornosti, neschopnosťou sústredenia, robením zbytočných chýb, nedokončováním zadaných úloh, častým strácaním vecí, snílkovstvím, ale aj problémom vydržať v pokoji, urečnenosťou a skákaním do reči, nadbytkom energie.

Medzi príznaky ADHD u dospelých patrí úzkosti, nervozita, nízke sebavedomie, problémy v práci, výbuchy hnevu, impulzívnosť, užívanie návykových látok, neschopnosť chodiť včas, tendencia k prokrastinácie, samozrejme tiež problémy so sústredením, výkyvy nálad či depresie.

Príčiny ADHD nie sú známe

Príčiny ADHD nie sú plne objasnené, významnú úlohu zohráva dedičnosť, u osôb s poruchou ADHD sú pozorované zmeny na mozgu v lokalitách ovplyvňujúcich pozornosť, vplyv má pravdepodobne aj stav matky počas tehotenstva (fajčenie, zneužívanie návykových látok či nedostatočná výživa, vystavenie xenobiotikům). Napriek konšpiračnom teóriám, ani vakcinácia, ani častá konzumácia cukru sa na rozvoji ADHD nepodieľa.

Liečba ADHD spočíva v užívaní liekov, ktoré napomáhajú postihnutým udržať pozornosť a zároveň zvládať svoje impulzívne správanie. Lieky môžu mať charakter stimulačný, ale aj nestimulačné. Pozitívny vplyv majú aj doplnky stravy s obsahom omega-3 mastných kyselín. Ďalšou možnosťou je psychoterapia, ktorá jedinca učí lepšie zaobchádzať so svojimi emóciami.